Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen
Normenboeken       Natuur, Bos en Landschap               Gemeentelijk Groen      
Wat en hoe?             Bestellen             Contact      


Normenboek NBL
Normenboek Natuur, Bos en Landschap


In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan de tijdnormen en kostennormen voor tal van aanleg- en beheeractiviteiten van bos- en natuurterreinen en landschapselementen. Dat gaat van houtoogst in bos en plaggen van heide tot het snoeien en knotten van bomen en het aanleggen en beheren van voorzieningen voor grazers.


Normenboek

Normen in een van de normenboeken.


Toepassing
Het Normenboek NBL wordt gebruikt door organisaties die inzicht willen hebben in de kosten van aanleg en beheer van groen. Het gaat voor het Normenboek NBL bijvoorbeeld om terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en particuliere terreineigenaren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Een voorbeeld hiervan zijn de subsidies van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).


Normenboek


Achtergrond
Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap is een voortzetting van het Normenboek van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is echter, na overleg met het (toenmalige) Ministerie van LNV, gestopt met de uitgave van haar normenboek. De gevolgen van het dreigende gemis van actuele kostennormen werden onderkend. Daarom heeft Wagingen Environmental Research (het toenmalige Alterra) - onderdeel van Wageningen University & Research in samenwerking met o.a. het (toenmalige) Bosschap, Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, Natuurmonumenten, De Landschappen en het (toenmalige) Ministerie van LNV een nieuw, geactualiseerd normenboek uitgebracht dat is gebaseerd op het 'oude' normenboek van Staatsbosbeheer. Vanaf dat moment actualiseert WENR elke twee jaar het normenboek. Er worden dan nieuwe tijdnornen toegevoegd en de kostennormen worden geactualiseerd op basis van nieuwe tarieven.
Normenboek


Inhoud
In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan tijdnormen en kostennormen voor aanleg- en beheeractiviteiten van bos- en natuurterreinen en landschapselementen. Naast de normen zelf staan in het boek ook de tarieven die zijn gebruikt om de kostennormen te berekenen en een toelichting hoe de tijd- en kostennormen zijn opgebouwd.

1. Toelichting

1. Achtergrond
2. Indeling van de werkzaamheden
3. Tijdnormen, kostennormen en tarieven
4. Procedures en verantwoording

2. Normen per maatregel

A. TERREINBEWERKING
1. Bodembewerking
2. Terreinbewerking
3. Bemesten
4. Ruimen van struiken en bomen
5. Verkleinen hout, versnipperen, stobbefrezen

B. GAZONS EN RUW GRAS
6. Zaaien grassen
7. Maaien en afvoeren ruw gras en bermen
8. Bijmaaien grassen en kruiden

C. BOMEN
9. Planten bomen
10. Bescherming bomen aanbrengen
11. Inspecteren bomen
12. Knotten
13. Snoeien bomen
14. Ringen van bomen
15. Onkruidbestrijding in boomspiegels
16. Verwijderen van bomen

D. STRUIKBEPLANTINGEMN
17. Planten van struiken
18. Onkruid bestrijden in beplanting
19. Verwijderen houtige opslag in beplanting
20. Afzetten houtige beplanting

E. HEGGENEN HAGEN
21. Planten van hagen
22. Scheren heggen
23. Afzetten hagen
24. Verwijderen van heggen

F. HAKHOUT, HOUTWAL EN GRIEND
25. Planten van hakhout, houtwal en griend
26. Onkruidbestrijding in hakhout en griend
27. Afzetten hakhout, houtwal, griend

G. GRASLAND
28. Zaaien grassen
29. Bemesten grasland
30. Maaien, afvoeren in grasland

H. AKKERS
31. Oogsten gewas van akkers

I. MOERAS
32. Planten van riet
33. Maaien en afvoeren rietland en ruigte
34. Rooien en uitpennen in moeras

J. HEIDE
35. Verwijderen opslag in heide
36. Heidebeheer

K. BOS
37. Zaaien bomen
38. Planten van bos
39. Bescherming bosplantsoen aanbrengen
40. Onkruid bestrijden in bos
41. Verwijderen opslag in bos
42. Opsnoeien in bos
43. Selecteren bomen, blessen en houtmeten
44. Dunnen (zonder oogst) in opgaand bos
45. Houtoogst in opgaand bos

L. WATERGANGEN
46. Watergangen aanleggen
47. Watergangen onderhouden

M. BEGRAZING
48. Begrazen

N. RASTERS
49. Rasters plaatsen
50. Rasters onderhouden
51. Rasters verwijderen

O. RECREATIEVE VOORZIENINGEN
52. Recreatieve voorzieningen plaatsen
53. Recreatieve voorzieningen onderhouden

P. EENDENKOOI
54. Aanleggen vangpijp eendenkooi
55. Afbreken vangpijp eendenkooi

Q. OVERIGE VOORZIENINGEN
56. Overige voorzieningen aanleggen

R. OVERIGE MAATREGELEN
57. Bestrijden van plagen
58. Transporteren afval

3. Tarieven

1. Arbeid en materieel
2. Materialen en restproducten
Contact

Jaap van Raffe
e-mail: jaap.vanraffe@wur.nl
telefoon: 0317-484996

Anjo de Jong
e-mail: anjo.dejong@wur.nl
telefoon: 0317-485024 

  Normenboeken voor de groene sector     
    jaap.vanraffe@wur.nl (0317-484996) / anjo.dejong@wur.nl (0317-485024)<!--Begin voor oude browsers--> <p><font face="verdana,arial,helvetica" color="#CCCCCC" size=5> <b>Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen</b> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#FFFFFF" size=2><p> Op de website Normenboek.nl vindt u informatie over het Normenboek Natuur, Bos en Landschap en het Normenboek Gemeentelijk Groen. In het Normenboek NBL staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd. Deze normen zijn voor zowel terreinbeheerders en uitvoerders als voor overheden en beleidsmakers waardevol en belangrijk. In het Normenboek GG staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in openbaar groen worden uitgevoerd. Deze normen zijn onder andere interessant voor organisaties en personen die zich bezighouden met het beheer van openbaar groen in dorp of stad. <p> Trefwoorden: Normenboek Natuur Bos Landschap Gemeentelijk Openbaar Groen