Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen
Normenboeken       Natuur, Bos en Landschap               Gemeentelijk Groen      
Wat en hoe?             Bestellen             Contact      


Normenboek NBL
Normenboek Natuur, Bos en Landschap


In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan de tijdnormen en kostennormen voor tal van aanleg- en beheeractiviteiten van bos- en natuurterreinen en landschapselementen. Dat gaat van houtoogst in bos en plaggen van heide tot het snoeien en knotten van bomen en het aanleggen en beheren van voorzieningen voor grazers.


Normenboek

Normen in een van de normenboeken.


Toepassing
Het Normenboek NBL wordt gebruikt door organisaties die inzicht willen hebben in de kosten van aanleg en beheer van groen. Het gaat voor het Normenboek NBL bijvoorbeeld om terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en particuliere terreineigenaren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Een voorbeeld hiervan zijn de subsidies van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).


Normenboek


Achtergrond
Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap is een voortzetting van het Normenboek van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is echter, na overleg met het (toenmalige) Ministerie van LNV, gestopt met de uitgave van haar normenboek. De gevolgen van het dreigende gemis van actuele kostennormen werden onderkend. Daarom heeft Wagingen Environmental Research (het toenmalige Alterra) - onderdeel van Wageningen University & Research in samenwerking met o.a. het (toenmalige) Bosschap, Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, Natuurmonumenten, De Landschappen en het (toenmalige) Ministerie van LNV een nieuw, geactualiseerd normenboek uitgebracht dat is gebaseerd op het 'oude' normenboek van Staatsbosbeheer. Vanaf dat moment actualiseert WENR elke twee jaar het normenboek. Er worden dan nieuwe tijdnornen toegevoegd en de kostennormen worden geactualiseerd op basis van nieuwe tarieven.
Normenboek


Inhoud
In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan tijdnormen en kostennormen voor aanleg- en beheeractiviteiten van bos- en natuurterreinen en landschapselementen. Naast de normen zelf staan in het boek ook de tarieven die zijn gebruikt om de kostennormen te berekenen en een toelichting hoe de tijd- en kostennormen zijn opgebouwd.

1. Toelichting

1. Achtergrond
2. Indeling van de werkzaamheden
3. Tijdnormen, kostennormen en tarieven
4. Procedures en verantwoording

2. Normen per maatregel

1. Bodembewerking
2. Bemesten
3. Zaaien
4. Planten
5. Aanbrengen boombescherming
6. Onkruid bestrijden
7. Verwijderen opslag van bomen en struiken
8. Afzetten houtige beplanting
9. Opruimen houtige beplanting en bomen
10. Snoeien, knotten en scheren
11. Verkleinen hout, versnipperen, stobbefrezen
12. Selecteren bomen, blessen en houtmeten
13. Dunnen (zonder oogst) in opgaand bos
14. Houtoogst in opgaand bos
15. Maaien en afvoeren in grasland
16. Bijmaaien grassen en kruiden
17. Oogsten gewas van akkers
18. Maaien en afvoeren rietland en ruigte
19. Heidebeheer
20. Begrazen
21. Rasters plaatsen
22. Rasters verwijderen
23. Recreatieve voorzieningen plaatsen
24. Wegen en paden aanleggen
25. Wegen en paden onderhouden
26. Watergangen aanleggen
27. Watergangen onderhouden
28. Overige voozieningen aanleggen
29. Overige voorzieningen verwijderen

3. Tarieven

1. Arbeid en materieel
2. Materialen en restproducten
Contact

Jaap van Raffe
e-mail: jaap.vanraffe@wur.nl
telefoon: 0317-484996

Anjo de Jong
e-mail: anjo.dejong@wur.nl
telefoon: 0317-485024 

  Normenboeken voor de groene sector     
    jaap.vanraffe@wur.nl (0317-484996) / anjo.dejong@wur.nl (0317-485024)<!--Begin voor oude browsers--> <p><font face="verdana,arial,helvetica" color="#CCCCCC" size=5> <b>Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen</b> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#FFFFFF" size=2><p> Op de website Normenboek.nl vindt u informatie over het Normenboek Natuur, Bos en Landschap en het Normenboek Gemeentelijk Groen. In het Normenboek NBL staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd. Deze normen zijn voor zowel terreinbeheerders en uitvoerders als voor overheden en beleidsmakers waardevol en belangrijk. In het Normenboek GG staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in openbaar groen worden uitgevoerd. Deze normen zijn onder andere interessant voor organisaties en personen die zich bezighouden met het beheer van openbaar groen in dorp of stad. <p> Trefwoorden: Normenboek Natuur Bos Landschap Gemeentelijk Openbaar Groen