Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen
Normenboeken       Natuur, Bos en Landschap               Gemeentelijk Groen      
Wat en hoe?             Bestellen             Contact      


Normenboek GG
Normenboek Gemeentelijk Groen


Het Normenboek Gemeentelijk Groen richt zich op de werkzaamheden in de bebouwde omgeving. In dit boek staan bijvoorbeeld normen voor het beheer van gazons en bermen, onkruidbestrijding in perken en op verharding, het snoeien van heesters en het scheren van heggen.


Normenboek

Normen in het Normenboek Gemeentelijk Groen.


Toepassing
De normen uit het Normenboek Gemeentelijk Groen kunnen worden gebruikt om de kosten van beheer van gemeentelijk groen te calculeren. In de praktijk betekent dit dat de calculator vaststelt hoeveel werk van een bepaalde activiteit moet worden uitgevoerd en dat hij vervolgens de hoeveelheid werk koppelt aan de norm.


Normenboek


Achtergrond
Wageningen Environmental Research geeft al vanaf 2006 het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit. Ook veel gemeenten gebruiken dat normenboek van WENR. Dat zijn vooral gemeenten met veel buitengebied. Zij waarderen het boek en gaven aan ook graag normen voor binnenstedelijk groen te gaan gebruiken. WENR heeft daarom hard gewerkt aan een nieuw normenboek: het Normenboek Gemeentelijk Groen. Dit normenboek richt zich op de werkzaamheden in de bebouwde omgeving. Het geheel nieuwe Normenboek Gemeentelijk Groen is verschenen in november 2018.
Normenboek


Inhoud
In het Normenboek Gemeentelijk Groen staan tijdnormen en kostennormen voor aanleg- en beheeractiviteiten van openbaar groen. Naast de normen zelf staan in het boek ook de tarieven die zijn gebruikt om de kostennormen te berekenen en een toelichting hoe de tijd- en kostennormen zijn opgebouwd.

1. Toelichting

1. Achtergrond
2. Indeling van de werkzaamheden
3. Tijdnormen, kostennormen en tarieven
4. Procedures en verantwoording

2. Normen per maatregel

A. TERREINBEWERKING
1. Bodembewerking
2. Bemesten

B. GAZONS EN RUW GRAS
3. Zaaien grassen
4. Maaien gazon
5. Maaien en afvoeren ruw gras en bermen
6. Bijmaaien grassen en kruiden

C. BOMEN EN STRUIKEN
7. Planten bomen en struiken
8. Boombescherming aanbrengen
9. Boombescherming verwijderen
10. Inspecteren bomen
11. Snoeien, knotten en scheren
12. Afzetten houtige beplantingen
13. Onkruid bestrijden in beplanting
14. Verwijderen houtige opslag in beplanting
15. Ruimen van struiken en bomen
16. Verkleinen hout, versnipperen, stobbefrezen

D. PLANTENPERKEN
17. Planten kruidachtigen
18. Onkruidbestrijding in pantenperken
19. Ruimen van perkplanten

E. VERHARDING
20. Wegen en paden aanleggen
21. Wegen en paden onderhouden
22. Onkruidbestrijden op verharding

F. WATERGANGEN
23. Watergangen aanleggen
24. Watergangen onderhouden

G. RECREATIEVE VOORZIENINGEN
25. Recreatieve voorzieningen plaatsen
26. Recreatieve voorzieningen onderhouden

H. OVERIGE MAATREGELEN
27. Bestrijden van plagen
28. Vuil en blad opruimen
29. Transporteren afval

3. Tarieven

1. Arbeid en materieel
2. Materialen en restproducten
Contact

Jaap van Raffe
e-mail: jaap.vanraffe@wur.nl
telefoon: 0317-484996

Anjo de Jong
e-mail: anjo.dejong@wur.nl
telefoon: 0317-485024 

  Normenboeken voor de groene sector     
    jaap.vanraffe@wur.nl (0317-484996) / anjo.dejong@wur.nl (0317-485024)<!--Begin voor oude browsers--> <p><font face="verdana,arial,helvetica" color="#CCCCCC" size=5> <b>Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen</b> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#FFFFFF" size=2><p> Op de website Normenboek.nl vindt u informatie over het Normenboek Natuur, Bos en Landschap en het Normenboek Gemeentelijk Groen. In het Normenboek NBL staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd. Deze normen zijn voor zowel terreinbeheerders en uitvoerders als voor overheden en beleidsmakers waardevol en belangrijk. In het Normenboek GG staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in openbaar groen worden uitgevoerd. Deze normen zijn onder andere interessant voor organisaties en personen die zich bezighouden met het beheer van openbaar groen in dorp of stad. <p> Trefwoorden: Normenboek Natuur Bos Landschap Gemeentelijk Openbaar Groen