Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen
Normenboeken       Natuur, Bos en Landschap               Gemeentelijk Groen      
Wat en hoe?             Bestellen             Contact      


Normenboeken
voor de groene sector


Om de kosten van aanleg en beheer van groen vooraf te kunnen calculeren, geeft Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra) normenboeken uit. Er is een normenboek voor beheerders van natuur, bos en landschap en er is een normenboek voor beheerders van gemeentelijk groen.


Normenboek NBL

Normen in het Normenboek NBL.


Normenboek Natuur, Bos en Landschap
In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan de tijdnormen en kostennormen voor tal van aanleg- en beheeractiviteiten van bos- en natuurterreinen en landschapselementen. Dat gaat van houtoogst in bos en plaggen van heide tot het snoeien en knotten van bomen en het aanleggen en beheren van voorzieningen voor grazers. Het Normenboek NBL wordt gebruikt door organisaties die inzicht willen hebben in de kosten van aanleg en beheer van groen. Dit zijn bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en particuliere terreineigenaren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Een voorbeeld hiervan zijn de subsidies in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Normenboek NBL komt eens per twee jaar uit. In juni 2024 is de meest recente versie verschenen.


Normenboek


Normenboek Gemeentelijk Groen
Het Normenboek Gemeentelijk Groen richt zich op de werkzaamheden in het groen binnen (of net buiten) de bebouwde omgeving. In dit boek staan bijvoorbeeld normen voor het beheer van gazons en bermen, onkruidbestrijding in perken en op verharding, het snoeien van heesters en het scheren van heggen. De normen uit dit normenboek kunnen worden gebruikt om de kosten van beheer van gemeentelijk groen te calculeren. In de praktijk betekent dit dat de calculator vaststelt hoeveel werk van een bepaalde activiteit moet worden uitgevoerd en dat hij vervolgens de hoeveelheid werk koppelt aan de norm. De eerste druk van het Normenboek Gemeentelijk Groen is verschenen in november 2018! In juni 2024 is de meest recente versie verschenen.
Normenboek


NieuwsNormenboek NBL 2024 is uit     (20/6/24)
Het nieuwe Normenboek Natuur, Bos en Landschap is uit. Dit betreft de versie 2024.

Klik hier voor meer informatie.

Normenboek GG 2024 is uit    (20/6/24)
Het nieuwe Normenboek Gemeentelijk Groen is uit. Dit betreft de versie 2024.

Klik hier voor meer informatie.Contact

Jaap van Raffe
e-mail: jaap.vanraffe@wur.nl
telefoon: 0317-484996

Anjo de Jong
e-mail: anjo.dejong@wur.nl
telefoon: 0317-485024 

  Normenboeken voor de groene sector     
    jaap.vanraffe@wur.nl (0317-484996) / anjo.dejong@wur.nl (0317-485024)<!--Begin voor oude browsers--> <p><font face="verdana,arial,helvetica" color="#CCCCCC" size=5> <b>Normenboek Natuur, Bos en Landschap en Normenboek Gemeentelijk Groen</b> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#FFFFFF" size=2><p> Op de website Normenboek.nl vindt u informatie over het Normenboek Natuur, Bos en Landschap en het Normenboek Gemeentelijk Groen. In het Normenboek NBL staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd. Deze normen zijn voor zowel terreinbeheerders en uitvoerders als voor overheden en beleidsmakers waardevol en belangrijk. In het Normenboek GG staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in openbaar groen worden uitgevoerd. Deze normen zijn onder andere interessant voor organisaties en personen die zich bezighouden met het beheer van openbaar groen in dorp of stad. <p> Trefwoorden: Normenboek Natuur Bos Landschap Gemeentelijk Openbaar Groen