Normenboek Natuur, Bos en Landschap
   Procedures


Home

Normen
Boek
Procedures
Organisatie

Bestellen
Contact

Procesbeschrijving normenboek

De gegevens die in het Normenboek zijn gepubliceerd, zijn van verschillende bronnen afkomstig. De tijdnormen en de berekeningsmethoden voor arbeids- en materieeltarieven komen voor een deel van Staatsbosbeheer van voor de verzelfstandiging in 1998. Nieuwe tijdnormen zijn opgesteld door Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Om de kostennormen te kunnen maken, worden tijdnormen en tarieven verzameld en gecombineerd. Om te borgen dat er in normenboek zinvolle en betrouwbare gegevens staan, zijn er afspraken gemaakt over procedures.

Het primaire proces

Het normenboek wordt één keer per twee jaar uitgegeven. Het maken van een nieuw (geactualiseerd en aangevuld) kostennormenboek gebeurt in een aantal stappen.

1. Selecteren en prioriteren activiteiten

De procedure begint met een deelprocedure waarin wordt vastgesteld welke normen geactualiseerd moeten worden en welke nieuwe normen aan de Databank Kostennormen moeten worden toegevoegd. Tussentijds kan herprioritering plaatsvinden.

 • Opstellen shortlist: Het projectteam stelt een lijst op van activiteiten (eventueel uitgewerkt door werkmethoden en invloedsfactoren te beschrijven) waarvoor nieuwe normen wenselijk zijn.
 • Vaststellen actualiteit en impact: Per activiteit/werkmethode die op de shortlist voorkomt, probeert het projectteam de actualiteit en de impact aan te geven.
 • Aangeven prioriteiten: Bepaald wordt in welke volgorde de 'normen' uit de shortlist moeten worden vastgesteld.

2. Verzamelen van tijdnormen (2 jaar)

Kostennormen worden bepaald door tijdnormen te vermenigvuldigen met de tarieven voor ingezette arbeid en materieel en gebruikte materialen. Het bepalen van de tijdnormen gebeurt in de deelprocedure 'Verzamelen van tijdnormen'.

 • Opstellen werkblad: Het projectteam beschrijft de te verzamelen normen in een 'werkblad'. Dit gebeurt op het detailniveau waarop de normen in het normenboek worden weergegeven.
 • Verzamelen tijdnormen: Als duidelijk is welke kostennormen (op)nieuw vastgesteld moeten worden (op detailniveau), dan kan begonnen worden met het daadwerkelijk verzamelen van gegevens over de uitvoeringsduur van een activiteit-werkmethode onder bepaalde omstandigheden. Het werkblad is hierbij leidend.

3. Verzamelen van tarieven

Kostennormen worden bepaald door tijdnormen te vermenigvuldigen met de tarieven voor ingezette arbeid en materieel en gebruikte materialen. Vlak voordat de kostennormen berekend moeten worden (vier tot twee maanden voor publicatie) worden de tarieven bepaald. Dit garandeert de meest actuele bedragen.

 • Opstellen werkblad: Het projectteam beschrijft de gegevens die verzameld moet worden en zet ze in een werkblad Tarieven.
 • Verzamelen tarieven: Het projectteam verzamelt de benodigde data. De methode hangt samen met het soort productiemiddel.

4. Bepalen kostennormen

Nadat de tijdnormen en tarieven zijn vastgelegd in de databank, kunnen de kostennormen worden berekend.

 • Bepalen algemene tijd: Het percentage algemene tijd wordt vastgesteld. Dit gebeurt op basis van apart onderzoek.
 • Bepalen tijdnormen incl. algemene tijd: Bepalen tijdnormen incl. algemene tijd.
 • Bepalen kostennormen: Op basis van de tijdnormen incl. algemene tijd en de tarieven worden de kostennormen berekend.

5. Uitbrengen Normenboek

Eens in de twee jaar wordt een nieuw normenboek uitgegeven. Dit gebeurt normaal gesproken in het tweede kwartaal van een even jaar.

 • Opstellen concept Normenboek: Met behulp van de database wordt een normenboek gegenereerd.
 • Uitbrengen Normenboek: De definitieve versie van het normenboek wordt uitgebracht (gedrukt en verspreid).

Borging kwaliteit

De kwaliteit van de normen wordt op verschillende manieren geborgd.

a. Kwaliteit Wageningen Environmental Research / ISO-9001
Wageningen Environmental Research verzamelt en beheert de normen. Wageningen Environmental Research is het kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Wageningen Environmental Research maakt deel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Daarnaast kan Wageningen Environmental Research optimaal gebruik maken van de kennis van haar partners binnen Wageningen UR. Wageningen Environmental Research is ISO-9001 gecertificeerd. ISO-9001 is een internationaal erkend kwaliteitssysteem dat ervoor moet zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd zodat de klant precies datgene krijgt waarom hij heeft gevraagd.

Klik hier voor een overzicht van de leden van het projectteam van Wageningen Environmental Research.

b. Experts
Het verzamelen van specifieke normen wordt ondersteund door interne en externe experts. Deze experts denken op detailniveau mee over de te verzamelen en verzamelde normen.

c. Praktijkervaringen
Gebruikers van het normenboek worden gestimuleerd om mee te denken. Bij elk normenboek wordt een evaluatieformulier meegezonden waarop gebruikers kunnen aangeven of zij denken dat bepaalde normen afwijken van de praktijksitatie. Ook kunnen zij ideeën aandragen voor nieuw te verzamelen normen.

Klik hier voor het evaluatieformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jaap van Raffe (0317 - 484 996, jaap.vanraffe@wur.nl) of Anjo de Jong (0317 - 485 024, anjo.dejong@wur.nl).  Procedures